การประชุมเอเชียแปซิฟิกครั้งที่ 11

สมาคมออสเตรเลียแห่งออร์เดอร์ ออฟ มอลตาเป็นผู้ริเริ่มจัดการประชุมเอเชียแปซิฟิกเพื่อเปิดโอกาสให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้ร่วมแบ่งปันและรายงานกิจกรรมกุศลจิตของคณะฯที่แต่ละประเทศได้จัดขึ้น ปัจจุบันมี 7 ประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนี้ อันได้แก่ประเทศ ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ ฮ่องกง เกาหลี และไทย